เอกสารทางประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย

เขียนโดย Karl Dahlfred.

การเข้ามาของนิกายโปรเตสแตนต์ (คศ.1816-1851)

คริสตจักรที่1สำเหร่กับ 150 ปีแห่งความเชื่อศรัทธา โดย ชีวิน มังกรพันธุ์

เรื่องของพระคริสเจ้า (The Story of Jesus Christ) โดย Asa Hemenway, สำนักพิมพ์ คณะมิชชันอเมริกันบอร์ก (ABCFM), พิมพ์ที่ กรุงเทพ, ค.ศ. 1848

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ฉบับภาษาไทย แปลโดย ศจ. ยอห์น เทย์เลอร์ โจนศ์ ค.ศ. 1850 

การตั้งสถานมิชชั่นและคริสตจักรเกิดขึ้น (คศ.1851-1883)

 

คริสตจักรเติบโต งานการศึกษา และงานพยาบาล (คศ. 1883-1914)

 

 

คริสตจักรมั่นคงขึ้น (คศ.1914-1940)

จอห์น ซง กับประเทศไทย โดย เฮอร์เบิท อาร์. สวอนสัน

ดร. จอห์น ซง มาประเทศไทย โดย สุข พงศ์น้อย

 

คริสตจักรถดถอยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง (คศ.1941-1945)

 

คริสตจักรช่วงหลังสงคราม และคณะมิชชั่นใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทย (คศ.1945-1982)

พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดย Kenneth E. Wells

 

คริตจักรไทยในปัจจุบัน (คศ.1982-ปัจจุบัน)

คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ปี 2009 โดย มนตรี วิซเซอร์